Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61233
Title: Phương pháp luận biện chứng duy vật với việc nhận thức mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Phương pháp luận
Phép biện chứng duy vật
Tăng trưởng kinh tế
Phát triển văn hóa
Tiến bộ và công bằng xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.8-14
Abstract: Phương pháp luận biện chứng duy vật được coi là những nguyên tắc xuất phát chỉ đạo các chủ thể trong việc xác định phạm vi, phương pháp, cách thức, phương tiện tác động nhằm tạo ra những biến đổi cho phù hợp và hiệu quả. Vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật trong quán triệt và xử lý mối quan hệ lớn giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay là góp phần định hướng phát triển đất nước theo hướng bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61233
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.