Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61238
Nhan đề: Hệ giá trị cốt lõi của Singapore: Nhìn từ lý thuyết văn hóa của Hofstede
Tác giả: Phí, Hồng Minh
Bùi, Mỹ Trinh
Từ khoá: Hệ giá trị cốt lõi
Sigapore
Sức mạnh mềm
Lý thuyết các chiều cạnh văn hóa của G.Hơfstede
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 07 .- Tr.63-74
Tóm tắt: Với đặc trưng là một quốc đảo nhỏ bé đa sắc tộc đa tôn giáo, việc xây dựng hệ giá trị cốt lõi riêng đã được các thế hệ lãnh đạo của Singapore hết sức chú trọng nhằm xây dựng các giá trị chung hay bản sắc Singapore giữa các cộng đồng khác nhau. Chính hệ giá trị này đã có ý nghĩa rất lớn góp phần đưa Singapore không chỉ vươn lên trở thành “con rồng” Châu Á mà còn vững bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bài viết phân tích hệ giá trị cốt lõi của Singapore dưới góc nhìn của lý thuyết các chiều cạnh văn hóa của Hofstede, chỉ ra những giá trị cốt lõi của Singapore dựa trên đặc trưng 6 chiều cạnh văn hóa Hofstede bao gồm: (i) Hòa hợp sắc tộc và tôn giáo; (ii) Tuân thủ pháp luật; (iii) Liêm chính và hiệu quả; (v) Coi trọng trí tuệ và nhân tài; và (v) Đổi mới sáng tạo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61238
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.