Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6127
Nhan đề: Xây dựng bản đồ diễn biến mặn và đánh giá chất lượng nước dưới đất tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Tác giả: Nguyễn, Đình Giang Nam
Nguyễn, Quốc Cường
Từ khoá: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với mục tiêu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước dưới đất trong khu vực và xây dựng bản đồ về chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn trong khu vực. Thời gian ghiên cứu từ 8/2018 – 12/2018. Tiến hành khảo sát, thu và đo nhanh mẫu nước tại khu vực nghiên cứu vào thời điểm nước kiệt, các mẫu nước sau đó được phân tích tại phòng thí nghiệm. Kết quả phân tích được so sánh với QCVN 09:2015/BTNMT và QCVN 01:2009:BYT, tính toán GWQI trong khu vực, xây dựng bản đồ piper và ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn trong khu vực nghiên cứu. Kết quả tính toán GWQI cho thấy chất lượng nước dưới đất trong khu vực vẫn nằm ở mức tốt, tuy nhiên tại một số điểm khảo sát chất lượng nước dưới đất chỉ đạt mức trung bình và phần lớn NDĐ tại huyện Ba Tri bị nhiễm Cl- trong nước là chủ yếu. Kết quả thu được từ bản đồ Piper cho thấy loại NDĐ chính trong khu vực nghiên cứu là Ca – Mg – Cl – SO4, có các hỗn hợp muối Ca – Mg – Cl. Đồng thời xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS, xây dựng bản đồ chất lượng nước dưới đất và diễn biến mặn tại các điểm quan trắc. Sau khi nghiên cứu và cho kết quả phân tích đánh giá chúng tôi đề xuất ứng dụng chỉ số GWQI đưa vào đánh giá mức độ suy giảm chất lượng hay cải thiện chất lượng NDĐ, bên cạnh đó đề xuất ây dựng các hệ thống quan trắc tự động. Để theo dõi các về sự biến đổi về chất lượng và trữ lượng của NDĐ, các hiện tượng sụt lún và xâm nhập mặn
Mô tả: 53 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6127
Bộ sưu tập: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.85 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.