Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61309
Title: Đồng chí Hoàng Đình Giong trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc
Authors: Lê, Văn Lợi
Đinh, Ngọc Quý
Keywords: Đồng chí Hoàng Đình Giong
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.57-61
Abstract: Đồng chí Hoàng Đình Giong (1904-1947) là một trong những cán bộ lãnh đạo tiền bối tiêu biểu thời dựng Đảng có nhiều công lao to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt động cách mạng gian khổ, bị địch bắt, tù đày, đồng chí luôn giữ vững khí tiêt của người cộng sản, nêu cao tinh thần kiên trung bất khuất, biến nhà tù đế quốc thành “trường học cách mạng”. Đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng giao, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, và để lại tấm gương sáng của người cộng sản mẫu mực cho các thế hệ học tập, noi theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61309
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.