Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61314
Title: Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta
Authors: Nguyễn, Minh Phương
Keywords: Tổ chức hành chính nhà nước
Dơn vị sự nghiệp công lập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.68-73
Abstract: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của việc xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Bài viết này phân tích quan niệm về hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, từ đó để xuất định hướng hoàn thiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức này ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61314
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.