Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61315
Title: Những điều cần biết về tiền phạt lưu Container trong vận tải biển: Tóm tắt, giới thiệu các khái niệm
Authors: Nguyễn, Tương
Ngô, Khắc Lễ
Keywords: Tiền phạt lưu Container
Vận tải biển
Giới thiệu các khái niệm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 137 .- Tr.26-27
Abstract: Hội nghị Nhóm công tác đường biển của FIATA (WGS) đã được VLA tổ chức thành công lần đầu tiên tại TP. HCM vào hai ngày 11 - 12/02/2019. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch FIATA, kiêm Chủ tịch WGS, Jens Roemers đã trình bày nội dung "Thực tiễn tốt nhất về Tiền phạt lưu container có hàng (demurage) và Tiền phạt lưu container rỗng (detention) trong vận chuyển hàng container bằng đường biển" (Best Practices on Demurrage and Detention in Container Shipping). Đây là kết quả nghiên cứu của các cố vấn WGS, nhấn mạnh vấn đề toàn cầu này đang nổi lên mạnh mẽ. Nội dung bài trình bày đã được các đại biểu dự hội nghị quan tâm và trao đổi vì đây cũng là vấn đề nóng hổi tại khu vực Đông Nam Á và ở Việt Nam, được các Chính phủ quan tâm. FIATA khuyến khích các Hiệp hội logistics quốc gia phổ biến những thực tiễn tốt nhất này giữa các Hội viên và sử dụng nó trong liên hệ và thương thảo với các bên có liên quan. Đây là tài liệu tham khảo tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61315
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.