Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61318
Title: Luật tín ngưỡng, tôn giáo qua một năm triển khai thực hiện
Authors: Nguyễn, Quốc Vũ
Lê, Tâm Đắc
Keywords: Luật tín ngưỡng
Tôn giáo
Quản lý nhà nước về tín ngưỡng
Tôn giáo
Hoạt động tín ngưỡng
Tôn giáo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.74-81
Abstract: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 18-11-2016, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 1-12-2016; chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Sau một năm triển khai thực hiện Luật, đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, tuy nhiên cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế, vướng mắc. Do vậy, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi những nội dung còn bất cập nhằm đảm bảo tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61318
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.