Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61326
Title: Sự biến đổi của cơ cấu giai - tầng xã hội và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Tấn
Keywords: Cơ cấu xã hội
Giai cấp xã hộị
Tầng lớp xã hội
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 06 .- Tr.109-113
Abstract: Quá trình đổi mới đất nước, mở cửa hội nhập, phát triển kinh tế thị trường dẫn đến nhiều biến đổi kinh tế-xã hội to lớn, bên cạnh những thành tựu đạt được có ý nghĩa lịch sử, cơ cấu xã hội cũng có sự phân hóa, phân tầng mạnh mẽ. Một xã hội có “cấu trúc tâng bậc” xuất hiện ngày càng rõ ràng hình thành nên những giai - tầng xã hội khác nhau về thu nhập, mức sống, địa vị kinh tế, hưởng thụ văn hóa, quyền lực chính trị và uy tín xã hội... Do đó rất cần rà soát và điều chỉnh các chính sách kinh tế - xã hội, góp phần tạo dựng những chuyển biến tích cực trong cơ cấu giai - tầng xã hội trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61326
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.