Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61330
Title: Nhìn lại 70 năm truyền thống, khắc ghi những sứ mệnh vẻ vang
Authors: Nguyễn, Viết Thảo
Keywords: Nhìn lại 70 năm truyền thống
Sứ mệnh vẻ vang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.3-6
Abstract: Bài viết: Trang bị lý luận tiền phong, góp phần bảo đảm điều kiện cho một đảng tiền phong; triển khai “công việc gốc” của Đảng; góp phần thực hiện thành công “nhiệm vụ then chốt”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61330
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.