Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61335
Title: Xây dựng nền kinh tế số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0
Authors: Đỗ, Văn Thành
Keywords: Nền kinh tế số
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.26-33
Abstract: Bản chất của nền kinh tế số là nền kinh tế (vật chất) được vận hành dựa trên công nghệ số. Nhờ ứng dụng công nghệ số nên nhiều loại chi phí đã được giảm rất nhiều và thậm chí giảm gần bằng 0. Phát triển kinh tế số là thực tiễn khách quan, là xu thế của thời đại. Giống như nhiều quốc gia khác, việc xây dựng phát triển nền kinh tế số ở Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61335
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.