Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61341
Nhan đề: Mô hình tập đoàn hóa đại học công lập trên thế giới và thực tiễn Việt Nam
Tác giả: Lê, Ngọc Hùng
Bùi, Thị Phương
Từ khoá: Tập đoàn
Tập đoàn hóa
Trường đại học công lập
Quản trị đại học
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.48-54
Tóm tắt: Trong xu thế cải cách căn bản, toàn diện nên giáo dục Việt Nam nói chung, giáo dục đại học nói riêng, việc tìm hiểu ba mô hình tập đoàn hóa đại học công lập ở Malaysia, Nhật Bản và Canada có thể giúp làm rõ những biểu hiện của xu thế này ở Việt Nam. Mặc dù từ ngữ “tập đoàn hóa” chưa được thể chế hóa trong văn bản pháp luật về giáo dục nhưng vẫn có thể tìm thấy các yếu tố, các đặc điểm, các tính chất của “tập đoàn hóa” trong thực tiễn quản trị đại học công lập đang được hiện rõ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61341
ISSN: 2525-2585
Bộ sưu tập: Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.