Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61495
Title: Thu hút FDI ở tỉnh Hưng Yên: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Hữu Dũng
Trần, Thế Tuân
Keywords: Thu hút FDI ở tỉnh Hưng Yên
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 16 .- Tr.87-89
Abstract: Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giữ vai trọng quan trọng đối với các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, mục tiêu của bài viết là đánh giá thực trạng thu hút FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh thu hút FDI trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61495
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.