Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61556
Nhan đề: Xây dựng và hoàn thiện nền quản trị quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Việt Nam
Tác giả: Phạm, Văn Linh
Từ khoá: Quản trị quốc gia hiện đại
Xây dựng và hoàn thiện
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cộng sản;Số 968 -Tr.23-29
Tóm tắt: Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia trong quá trình phát triển. Ở Việt Nam, đây cũng là một nội dung quan trọng, có tính cấp thiết đặt ra trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61556
ISSN: 2734-9063
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.