Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61621
Title: Cải cách và chuyển đổi mô hình quản trị chính phủ ở Trung Quốc trong quá trình cải cách
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Trung Quốc
Cải cách
Chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.10-20
Abstract: Quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế trong bối cảnh mới và những tồn tại, hạn chế trong quản trị Chính phủ đã đặt ra yêu cầu khách quan đối với việc chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ ở Trung Quốc trong quá trình cải cách. Chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ ở Trung Quốc có nội dung phong phú, không chỉ là quá trình điều chỉnh các quan hệ bên trong Chính phủ, mà còn là quá trình điều chỉnh và giải quyết các mối quan hệ giữa Chính phủ với thị trường và xã hội. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, nguyên nhân, nội dung và con đường thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong tiến trình cải cách ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61621
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.