Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61621
Nhan đề: Cải cách và chuyển đổi mô hình quản trị chính phủ ở Trung Quốc trong quá trình cải cách
Tác giả: Nguyễn, Trọng Bình
Từ khoá: Trung Quốc
Cải cách
Chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 07 .- Tr.10-20
Tóm tắt: Quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế trong bối cảnh mới và những tồn tại, hạn chế trong quản trị Chính phủ đã đặt ra yêu cầu khách quan đối với việc chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ ở Trung Quốc trong quá trình cải cách. Chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ ở Trung Quốc có nội dung phong phú, không chỉ là quá trình điều chỉnh các quan hệ bên trong Chính phủ, mà còn là quá trình điều chỉnh và giải quyết các mối quan hệ giữa Chính phủ với thị trường và xã hội. Bài viết tập trung phân tích bối cảnh, nguyên nhân, nội dung và con đường thực hiện chuyển đổi mô hình quản trị Chính phủ trong tiến trình cải cách ở Trung Quốc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61621
ISSN: 0868-3670
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Trung Quốc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.