Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61640
Title: Biển Đông Việt Nam và Mỹ trước chiến lược trở thành cường quốc biển của Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Anh Cường
Hoàng, Văn Lưu
Keywords: Chiến lược cường quốc biển
Biển Đông
Việt Nam
Trung Quốc
Mỹ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 02(275) .-Tr.20-31
Abstract: Khu vực Biển Đông - Việt Nam đang thu hút sự quan tâm và tham gia ở nhiều cấp độ của các chủ thể quốc tế. Điều này đã định hình nên một ván bài mới trên Biển Đông, mà tại đó, các chủ thể quốc tế, với các tính toán, chính sách khác nhau về lợi ích sẽ hoạch định và triển khai những chiến lược vừa mang tính dài hơi vừa có sự thay đổi linh hoạt. Để góp phần làm rõ vấn đề này, bài viết tập trung phân tích những động cơ, mục tiêu, nội dung và những tham vọng của Trung Quốc để hiện thực hóa chiến lược trở thành cường quốc biển của mình. Và liệu nhân tố Mỹ, cũng như phản ứng của Việt Nam và một số nước khác có ảnh hưởng tới tham vọng của Trung Quốc. Qua đó, bài viết đưa ra một vài gợi ý mang tính nhận thức cho Việt Nam trước những tác động từ chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61640
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.