Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61647
Title: Kinh nghiệm về chất lượng tín dụng của Mỹ và Trung Quốc: Bài học cho Việt Nam
Authors: Trần, Thế Tuân
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Kinh nghiệm
Ngân hàng
Chất lượng tín dụng
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 02(275) .-Tr.53-59
Abstract: Trong nền kinh tế thị trường, một trong các chủ thể của thị trường tài chính là những ngân hàng thương mại, đóng một vai trò hết sức quan trọng. Do đó, việc kiểm soát chất lượng tín dụng trên cơ sở kiểm soát được nợ xấu tại ngân hàng thương mại trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng sẽ giúp các ngân hàng thương mại phát triển ổn định và vượt qua được các cuộc khủng hoảng kinh tế. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm kiểm soát chất lượng tín dụng của Mỹ và một số nước trên thế giới, bài viết rút ra một số bài học cho hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61647
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.