Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61669
Title: Đánh giá chất lượng tăng trưởng vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam: Cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp
Authors: Phạm, Ngọc Khanh
Keywords: Chất lượng tăng trưởng kinh tế
Năng suất nhân tố tổng hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.10-14
Abstract: Mục tiêu của bài viết là đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điếm (KTTĐ) phía Nam sử dụng cách tiếp cận năng suất nhân tố tổng hợp (TFP). sử dụng phương pháp hạch toán để xác định tỷ phần đóng góp của các nhân tố vốn, lao động, TFP của Vùng, bài viết phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng của vùng KTTĐ phía Nam trong giai đoạn 2013-2017. Kết quả chỉ ra rằng, TFP là nhân tố đóng góp chủ yếu, trong khi lao động và vốn đóng góp rất ít cho tăng trưởng GDP, từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng tăng trưởng của vùng KTTĐ phía Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61669
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.