Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61686
Title: Giải pháp phát triển lâm sản ngoài gỗ tỉnh Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn, Thị Hải Ninh
Vũ, Thị Minh Ngọc
Nguyễn, Như Bằng
Chu, Thị Hồng Phượng
Trần, Đức Anh
Keywords: Lâm sản ngoài gỗ
Các yếu tố ảnh hưởng
Hà Tĩnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.36-39
Abstract: Nghiên cứu tiến hành điều tra tại 3 huyện của tỉnh Hà Tỉnh, gồm: Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang; Mỗi huyện điều tra hai xã, mỗi xã điều tra 40 hộ gia đình, tổng điều tra 240 hộ cứ tham gia thu hái, gây trồng lâm sản ngoài gỗ (LSNG), thuộc 3 nhóm LSNG có công dụng làm nguyên liệu; được liệu và làm thực phẩm, Trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển LSNG, phân tích SWOT, nghiên cứu đề xuất 5 nhóm giải pháp góp phần bảo tồn và phát triển LSNG trên địa hàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm: (i) Giải pháp về quy hoạch; (ii) Giải pháp về quản lý bảo vệ; (iii) Giải pháp về chế biến và thị trường tiêu thụ; (iv) Giải pháp về cơ chế chính sách; và (v) Giải pháp về kỹ thuật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61686
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.104.206


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.