Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61744
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Bích Duyên
Phạm, Thị Kiều Khanh
Keywords: Khả năng sinh lời
NHTM Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.78-82
Abstract: Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời bằng cách sử dụng số liệu của 26 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2004-017. Bài viết sử dụng phương pháp bình phương tôi thiểu tổng quát (GLS) để khảo sát tác động của quy mô tài sản, rủi ro tín dụng, chất lượng các khoản vay, quy mô vốn chủ sở hữu, quản lý thanh khoản, quy mô cho vay, niêm yết, tăng trưởng kinh tế, lạm phát đối với ROA. Kết quả thực nghiệm đã tìm ra bằng chứng rõ ràng rằng, cả nhân tố bên trong và bên ngoài đều cỏ ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTM Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61744
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.