Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61775
Title: Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Thiêm
Nguyễn, Thanh Phong
Phan, Thị Thu Hương
Nguyễn, Ngọc Mai
Keywords: Chính sách
Giảm nghèo
Phát triển nông nghiệp
Huyện Phù Yên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.159-162
Abstract: Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp từ điều tra 60 hộ tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nhằm đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp (PTNN) cho giảm nghèo từ cấp huyện, cấp xã và thôn bản. Từ đó, có những đề xuất giải pháp phù hợp cho những giai đoạn tiếp theo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61775
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.