Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61776
Title: Quan hệ giữa kết quả học tập với kết quả việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Lương Ngân
Nguyễn, Thị Thu Trang
Nguyễn, Thị Hoàng Oanh
Keywords: Kết quả việc làm
Sinh viên
Thái độ học tập
Phương pháp học tập
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.163-166
Abstract: Bài viết đánh giá mối quan hệ giữa kết quả học tập với kết quả việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên thuộc tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Mình. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2018 đến thúng 04/2019 đối với 408 đối tượng đã từng theo học ngành quản trị kinh doanh tại Trường. Kết quả chỉ ra tồn tại mối quan hệ giữa kết quả học tập và kất quả việc làm của sinh viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61776
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.