Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61789
Nhan đề: Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn hình thức trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Yến
Từ khoá: Cổ tức bằng cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền
Sở hữu nhà nước
Mô hình logit đa thức
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.181-184
Tóm tắt: nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu mảng RE và mô hình hồi quy logit đa thức nhằm kiểm định khả năng lựa chọn hình thức trả cổ tức của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 462 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ năm 2008-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền. Ngoài ra, thu nhập trên một cổ phần, mức cổ tức quá khứ và tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước càng cao, thì mức cổ tức bằng tiền càng lớn. Đây cũng là các yếu tố chính ảnh hưởng đến xác suất lựa chọn hình thức trả cổ tức của nhà quản lý.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61789
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.