Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61789
Title: Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng lựa chọn hình thức trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Cổ tức bằng cổ phiếu
Cổ tức bằng tiền
Sở hữu nhà nước
Mô hình logit đa thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.181-184
Abstract: nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu mảng RE và mô hình hồi quy logit đa thức nhằm kiểm định khả năng lựa chọn hình thức trả cổ tức của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 462 doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ năm 2008-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền. Ngoài ra, thu nhập trên một cổ phần, mức cổ tức quá khứ và tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước càng cao, thì mức cổ tức bằng tiền càng lớn. Đây cũng là các yếu tố chính ảnh hưởng đến xác suất lựa chọn hình thức trả cổ tức của nhà quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61789
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.