Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61794
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng gạo tại các hộ gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Đặng, Thị Kim Hoa
Keywords: Hộ gia đình
Mô hình Tobit
Tiêu dùng gạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 18 .- Tr.191-194
Abstract: Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu Kết quả khảo sát Điều tra mức sống hộ gia đinh (VHLSS) năm 2014 của Tổng cục Thống kê để phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội đến tiêu dùng gạo tại các hộ gia đình ở Việt Nam. Phương pháp kiểm định T-test và phân tích phương sai ANOVA kết hợp với mô hình Tobit để góp phần xác định mô hình tiêu dùng gạo tại các hộ. Kết quả. nghiên cứu cho thấy, sự thay đổi của các yếu ố đặc điểm của hộ gia đình, như: thu nhập, đặc điểm của chủ hộ, nơi ở... đã dẫn đến sự thay đổi trong tiêu dùng của người Việt Nam. Đặc biệt, các yếu tố xã hội, nhân khẩu học ảnh hưởng tới việc tiêu dùng gạo là những chỉ số rất quan trọng nhằm góp phần dự báo việc tiêu dùng gạo trong tương tai của người Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61794
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.46 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.