Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6181
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của các DNNVV tại TP. Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Anh Hiền
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tờ khai quyết toán thuế TNDN
Chất lượng tờ khai quyết toán thuế
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.37-40
Abstract: Chất lượng tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là vấn đề được cả doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) lẫn cơ quan quản lý thuế tại TP. Hồ Chí Minh quan tâm. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ khai quyết toán thuế TNDN thông qua bảng khảo sát được gửi đến 315 DNNVV trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 05 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tờ khai quyết toán thuế TNDN của các DNNVV gồm: chính sách thuế TNDN; cơ quan thuế; bộ máy kế toán; mục tiêu lập quyết toán thuế và nhà quản lý doanh nghiệp.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6181
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_294.95 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.