Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61810
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025
Authors: Nguyễn, Thạc Hoát
Ngô, Phúc Hạnh
Nguyễn, Thị Đông
Keywords: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Các dự án đầu tư nước ngoài
Trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 19 .- Tr.30-34
Abstract: Lũy kế đến 18/12/2018, TP. Hà Nội có 4.500 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký lũy kế đạt 36 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế đã giải ngân 18,9 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thu hút và kết quả hoạt động của các dự án FDI thời gian qua chưa đạt được một số mục tiêu chiến lược và kỳ vọng đề ra. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do hiệu quả quản lý nhà nước còn có nhiều bất cập, cần được điều chỉnh cho phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đến năm 2025 tầm nhìn 2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61810
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.