Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6187
Title: Pháp luật về xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội
Authors: Võ, Hoàng Yến
Nguyễn, Thị Thuyền
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn trình bày các quy định pháp luật về xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đưa ra thực trạng tình hình doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội nguyên nhân dẫn đến tình trạng cũng như những vướng mắc trong quá trình áp dụng những quy định pháp luật về việc xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bài viết cũng đưa ra những giải pháp để đấu tranh phòng chống cũng như xử lý hiệu quả doanh nghiệp vi phạm.
Description: 41 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6187
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.