Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61894
Title: Việc làm công phi chính thức và bất bình đẳng thu nhập hộ gia đình ở Việt Nam
Authors: Trần, Quang Tuyến
Keywords: Bất bình đẳng
Làm công phi chính thức
Phân tách hệ số Gini
Tám vùng địa lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 264 .- Tr.55-65
Abstract: Sử dụng bộ dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình năm 2016, kết hợp với phương pháp phân tách bất bình đẳng theo nguồn thu nhập, nghiên cứu này đã lượng hóa đóng góp của thu nhập từ việc làm công phi chính thức tới bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng thu nhập từ làm công phi chính thức làm giảm bất bình đẳng ở cả thành thị và nông thôn, cũng như ở tám vùng địa lý của Việt Nam. Tác động tương tự cũng được tìm thấy ở nguồn thu nhập từ nông nghiệp. Trong khi đó, thu nhập từ việc làm phi nông nghiệp tự làm làm gia tăng đáng kể bất bình đẳng ở tất cả các vùng. Thu nhập từ làm công chính thức làm tăng nhiều tới bất bình đẳng ở mọi vùng, ngoại trừ vùng Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu cung cấp một số hàm ý chính sách về giảm nghèo và bất bình đẳng ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61894
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.