Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61938
Title: Tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu ngành máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Vân Nga
Nguyễn, Văn Tiến
Nguyễn, Khắc Minh
Trần, Đình Toàn
Keywords: Ngành máy tính
Linh kiện điện tử
Sản phẩm điện tử
Tỷ giá hối đoái
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.14-23
Abstract: Sử dụng số liệu theo quý từ quý I năm 2003 đến quý IV năm 2017, dựa trên phân tích định lượng theo chuỗi thời gian, nghiên cứu này xem xét tác động của dao động tỷ giá hối đoái và một số nhân tố khác đến giá trị xuất khẩu ngành máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam. Từ kết quả phân tích định lượng, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động xuất khẩu trong nhóm ngành hàng, từ đó giúp cải thiện hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61938
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.