Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61949
Title: Ảnh hưởng của thiên tai đến giáo dục của trẻ em
Authors: Lê, Thị Vân Nga
Hoàng, Xuân Trung
Keywords: Thiên tai
Giáo dục của trẻ em
Điều tra mức sống hộ gia đình
Nông thôn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.43-50
Abstract: Nghiên cứu này sử dụng số liệu điều tra mức sống hộ gia đình ở Việt Nam năm 2018 để ước lượng ảnh hưởng của thiên tai đến giáo dục của trẻ em. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, thiên tai không ảnh hưởng đến việc bỏ học của học sinh cho cả hai nhóm độ tuổi từ 6-10 và 11-15, nhưng lại ảnh hưởng mạnh đến việc chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục của trẻ. Kết quả nghiên cứu này gợi ý rằng, Chính phủ cần phải có những chính sách hỗ trợ cho những hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương bởi thiên tai, thông qua đó thúc đẩy sự công bằng giáo dục cho những nhóm trẻ bị tổn thương bởi thiên tai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61949
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.