Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61982
Title: Phát triển nông nghiệp có thực sự cải thiện ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
Authors: Cảnh, Chí Hoàng
Nguyễn, Huỳnh Mai Trâm
Keywords: Tăng trưởng kinh tế
Phát triển nông nghiệp
Khí thải CO2
Tiêu thụ năng lượng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 04 .- Tr.61-70
Abstract: Nghiên cứu này phân tích tác động của phát triển nông nghiệp, tiêu thụ năng lượng và đô thị hóa đối với chất lượng môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn 1986-2018. Bằng cách áp dụng phương pháp tự hồi quy phân phối trễ, kết quả thực nghiệm của nghiên cứu cho thấy trong dài hạn, phát triển nông nghiệp và tiêu thụ điện đều làm tăng lượng khí thải CO2 ở Việt Nam, trong khi đó thì sự gia tăng đô thị hóa có tác động không rõ ràng đến chất lượng môi trường. Dựa trên kết quả thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách giúp các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam trong việc hoạch định các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/61982
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.