Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6198
Nhan đề: Khảo sát sự sinh trưởng và khả năng xử lý nước thải từ túi ủ Biogas của bèo tai tượng (Pistia Stratiotes)
Tác giả: Nguyễn, Võ Châu Ngân
Nguyễn, Hoài Phương
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thí nghiệm được thực hiện để kiểm tra tốc độ sinh trưởng (sinh khối bèo) và khả năng xử lý nước thải biogas của bèo tai tượng (Pistia stratiotes). Thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu của quá trính thí nghiệm (pH, TSS, COD, BOD5, TN, Coliform) để đánh giá hiệu suất xử lý của mô hình, trong quá trình thí nghiệm các thông số theo dõi được so sánh với QCVN 62 MT:2016/BTNMT. Thu mẫu và phân tích chỉ tiêu NH4+, PO43- để đánh giá khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng và khả năng sinh trưởng của cây bèo tai tượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chỉ tiêu pH của 4 nghiệm thức dao động trong khoảng 6,76 - 8,72; đạt loại A QCVN 62–MT:2016/BTNMT. Kết quả xử lý TSS của 4 nghiệm thức đạt khá cao, hiệu suất đạt được lần lượt là 98,44%; 96,88%; 93,75%; 93,75% của các nghiệm thức tương ứng là A, B, C, ĐC; đạt loại A QCVN 62–MT:2016/BTNMT Kết quả xử lý BOD của 3 nghiệm thức nuôi bèo khá cao, hiệu suất lần lượt là 85%; 83,02%; 79,65% của các nghiệm thức A, B, C. Còn nghiệm thức ĐC hiệu suất chỉ đạt 55,82%; đạt loại A QCVN 62–MT:2016/BTNMT
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6198
Bộ sưu tập: Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.