Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62025
Title: Thực trạng khỏi sự kinh doanh và hệ sinh thái khỏi nghiệp ở Việt Nam năm 2017
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Khởi nghiệp
Khởi sự kinh doanh
Hệ sinh thái khởi nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 06 .- Tr.20-28
Abstract: Dựa theo nghiên cứu chỉ số khởi nghiệp toàn cần (Global Entrepreneurship Monitor - GEM), bài viết phác họa bức tranh bao quát về khởi sự kinh doanh ở Việt Nam theo từng giai đoạn: từ những doanh nhân tiềm năng, đến lúc khởi sự, trải qua giai đoạn đầu, cho đến khi phát triển ổn định. Ngoài ra, bài viết còn đưa ra một khung phân tích hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam; đề xuất các khuyến nghị chính sách giúp cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển các hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62025
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.