Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6206
Title: Phân tích nhân tố cản trở doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
Authors: Nguyễn, Nam Anh
Keywords: Chế biến
Chế tạo
Chuỗi cung ứng toàn cầu
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 15 .- Tr.49-52
Abstract: Dựa trên khảo sát 408 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam chưa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, bằng phương pháp phân tích định lượng, kết quả nghiên cứu cho thấy, có 05 nhân tố gây cản trở doanh nghiệp, gồm: hạn chế về nguồn nhân lực có tay nghề; hạn chế về vốn; hạn chế về năng lực công nghệ; hạn chế, bất cập các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; hạn chế, bất cập của chính sách và văn hóa quốc tế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, qua đó dành được thế chủ động trong kinh doanh, thu được lợi nhuận cao, thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6206
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_327.49 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.