Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62091
Title: Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Authors: Phan, Thị Đỗ Quyên
Keywords: Quản trị lợi nhuận
Sở hữu nước ngoài
Tính minh bạch thông tin
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06 .- Tr.22-25
Abstract: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đến quản trị lợi nhuận. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hà Nội, trong khoảng thời gian 2008-2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sở hữu nước ngoài có quan hệ ngược chiều với quản trị lợi nhuận. Kết quả này phù hợp với lập luận rằng nhà đầu tư nước ngoài thường có lợi thế trong việc quản trị công ty, góp phần hạn chế quản trị lợi nhuận. Do vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài cao sẽ làm giảm mức độ quản trị lợi nhuận của công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62091
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.