Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62100
Title: Kiểm toán công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn Bảo Việt - Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo
Keywords: Kiểm toán công nghệ thông tin
Kiểm toán nội bộ
Tập đoàn Bẩo Việt
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06 .- Tr.42-45
Abstract: Với tác động của xu hướng công nghệ trong ngành bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong hoạt động của mình và tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo các xu hướng này. Đây sẽ là một thách thức lớn với công tác tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp này. Thách thức này đòi hỏi bộ phận kiểm toán nội bộ phải có sự am hiểu nhất định về công nghệ thông tin và sự ứng dụng công nghệ thông tin vào các sản phẩm bảo hiểm tại doanh nghiệp của mình. Theo xu hướng này, nội dung của kiểm toán nội bộ dưới sự tác động của công nghệ thông tin sẽ mở rộng sang loại hình mới, đó là kiểm toán công nghệ thông tin. Tập đoàn Bảo Việt cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Bài viết nghiên cứu về thực trạng kiểm toán công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại Tập đoàn Bảo Việt, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán này tại Tập đoàn Bảo Việt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62100
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.41 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.