Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62113
Title: Nghiên cứu định hướng giá trỊ bằng thang đo PVQ-R của Schwartz
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Định hướng giá trị
Thang đo giá trị PVQ-R
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 04 .- Tr.3-12
Abstract: Bài vìết trình bày kết quả khảo sát 1.513 người từ 17 đến 40 tuổi, sử dụng Bảng khảo sát giá trị điều chỉnh (Profile Value Questionnaire - Revised, viết tắt là PVQ-R) của Schwartz. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo PVQ-R phiên bản tiếng Việt có độ tin cậy và cấu trúc khá tốt. Khách thể trong mẫu nghiên cứu định hướng mạnh mẽ nhất đến các giá trị nhân ái, bình đảng, công bằng, sự an toàn cá nhân và xã hội sự tự chủ, thành đạt và hưởng thụ. So với kết quả nghiên cứu năm 2015, những người tham gia trong nghiên cứu này định hướng tới các giá trị tự chủ, thành đạt, hưởng thụ, kích thích cao hơn và định hướng tới các giá trị truyền thống và quyền lực thấp hơn một cách có ý nghĩa. Sự khác biệt này thể hiện xu hướng biến đổi định hướng giá trị của những người trẻ tuổi trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế. Bài viết cũng đưa ra những so sánh để thấy một số điểm khác biệt trong định hướng giá trị giữa nam và nữ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62113
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.