Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62138
Title: Lòng biết ơn và sự hài lòng với cuộc sống
Authors: Trương, Thị Khánh Hà
Keywords: Lòng biết ơn
Sự hài lòng với cuộc sống
Thang đo GRAT
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tập chí Tâm lý học;Số 05 .- Tr.16-24
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trên 787 người từ 17 đến 53 tuổi, trong đó có 474 nữ và 313 nam bằng thang đo Lòng biết ơn, Sự oán giận và Sự cảm kích (Gratitude, Resentment and Appreciation Test - GRAT) bản rút gọn. Kết quả cho thấy thang đo phiên bản tiếng Việt có 3 thành tố như thang đo gốc, các tiểu thang đo và toàn bộ thang đo có độ tin cậy cao, tuy nhiên tiểu thang đo Sự oán giận nên được xem là một thành tố riêng biệt thì hợp lý hơn là một thành tố trong thang đo Lòng biết ơn. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lòng biết ơn có (ương quan thuận với sự hài lòng với cuộc sống. Lòng biết ơn ở nữ cao hơn nam, lòng biết ơn ở nhóm khách thể lớn tuổi cao hơn so với nhóm khách thể trẻ tuổi. Mối tương quan thuận giữa lòng biết ơn và sự hài lòng với cuộc sống cho thay, nó là một thành phần quan trọng cho cuộc sống tốt đẹp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62138
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.