Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62176
Title: Về các hình thái nhận thức trong triết học Mác-Lênin và duy thức học Phật giáo
Authors: Nguyễn, Thị Thắng
Keywords: Triết học Mác-Lênin
Hình thái nhận thức
Duy thức học Phật giáo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 05 .- Tr.31-46
Abstract: Mọi trào lưu triết học trong sự phát triển của mình đều phải quan tâm giải quyết các vấn đề nhận thức luận, trong đó có vấn đề về các hình thái nhận thức. Trong triết học Mác-Lê nin cũng như Duy thức học Phật giáo, vấn đề này đã được quan tâm nghiên cứu và đã có những kết quả góp phần quan trọng cho sự phát triển của nhận thức luận nói chung. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về các hình thái nhận thức, chúng tôi thấy, bên cạnh những nét tương đồng, giữa hai tư tưởng triết học này còn có những khác biệt khá rõ và có thể bố sung cho nhau trong quá trình phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62176
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.