Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6218
Title: Khảo sát mức sẵn lòng chi trả để bảo tồn rừng Tràm tại khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư của người dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Authors: Lê, Văn Dũ
Lê, Anh Tuấn
Trương, Đức Tính
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục đích của đề tài nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về mức sẳn lòng chi trả của người dân sống xung quanh khu bảo vệ cảnh quan rừng Tràm Trà Sư (KBVCQRTTS) trong hoạt động bảo vệ rừng Tràm. Nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp tổng giá trị kinh tế, đánh giá ngẫu nhiên, mức sẵn lòng chi trả, phương pháp so sánh, phỏng vấn và mô hình Probit trên 90 hộ dân. Kết quả chỉ ra được nhận thức, thái độ của người dân lân cận KBVCQRTTS về công tác và các hoạt động bảo vệ rừng Tràm. Cụ thể người dân nhận thức khá tốt về việc bảo tồn rừng Tràm với 67% các hộ dân đồng ý chi trả cho chương trình bảo tồn rừng Tràm tương ứng 60 người trên tổng số 90 hộ với số tiền là 150.744 đồng/năm/hộ. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng các yếu tố giới tính, thu nhập trung bình, trình độ học vấn, số thành viên trong gia đình là các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi trả (WTP) của người dân địa phương ở xung quanh khu vực rừng Tràm Trà Sư, còn các yếu tố như tin tưởng vào chương trình hoạt động hiệu quả và hiểu biết được thực trạng ở rừng Tràm Trà Sư không có sự ảnh hưởng đến quyết định WTP. Rừng Tràm có vai trò quan trọng đối với môi trường tự nhiên và đời sống người dân xung quanh khu vực nghiên cứu. Giá trị kinh tế, xã hội của rừng Tràm tại KBVCQRTTS cao và bền vững hơn khi sự bảo tồn rừng Tràm được duy trì, phát triển và có sự tham gia cộng đồng.Từ khóa: Cây Tràm, Giá trị kinh tế, Mô hình Probit, Mức sẵn lòng chi trả, Tham gia cộng đồng, WTP.
Description: 81 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6218
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.