Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62186
Nhan đề: Quan niệm của trẻ em về hình phạt trong nhà trường hiện nay
Tác giả: Bùi, Phương Thanh
Nguyễn, Anh Tuấn
Đỗ, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Trẻ em
Nhà trường
Quan niệm
Hình phạt
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 03 .- Tr.38-45
Tóm tắt: Thông qua việc sử dụng bảng hỏi và phòng vấn sáu đối vói 340 trẻ em hiện đang sinh sống, học tập tại thành phổ Hà Nội, bài viết đã phân tích và làm rõ quan niệm của các em về việc sử dụng hình phạt trong nhà trường hiện nay. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đại đa số trẻ em được hỏi đều đồng tình vói việc áp dụng hình phạt, bởi đó là cách thức cần thiết để giáo dục học sinh, song phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của các em.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62186
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.