Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6226
Title: Đánh giá tính bền vững về sinh kế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh thay đổi nguồn tài nguyên nước mặt
Authors: Văn, Phạm Đăng Trí
Nguyễn, Hồng Thêu
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu “Đánh giá tình bền vững về sinh kế của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh thay đổi nguồn tài nguyên nước mặt” được thực hiện để đánh giá tính bền vững về sinh kế của nông hộ vùng ven biển trong sản xuất nông nghiệp tại huyện cầu ngang trong bối cảnh thay đổi nguồn tài nguyên nước mặt trong giai đoạn 2012-2017. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp dựa trên phiếu điều tra thiết kế cho mô hình canh tác trồng lúa và trồng hoa màu xã Mỹ Long Nam. Nghiên cứu khảo sát, điều tra phỏng vấn 30 nông hộ tại vùng nghiên cứu, phỏng vấn KIP (phỏng vấn người am hiểu) và phỏng vấn nhóm có sự tham gia của người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh kế tại khu vực nghiên cứu chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt hai Ấp Nhì và Ấp Nhứt có diện tích trồng màu và trồng lúa lớn nhất của xã Mỹ Long Nam. Kết quả khảo sát cho thấy nguồn nước mặt ảnh hưởng rất lớn đến canh tác nông nghiệp đặc biệt là trồng lúa và trồng màu. Tình trạng thiếu nước ngọt vào mùa khô cho canh tác ngày càng tăng. Nguồn vốn tự nhiên ảnh hưởng rất lớn đến trồng lúa và màu đặc biệt là trồng lúa vì ở khu vực nghiên cứu lúa trồng dựa vào chủ yếu là nước mưa .Ngoài nguồn vốn tự nhiên thì nguồn vốn con người và nguồn vốn tài chính ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của người dân nơi đây. Nguồn vốn xã hội có chỉ số tổn thương cao nhất . Nhìn chung, tổng thể 5 nguồn vốn vẫn ở mức tổn thương thấp. Do đó địa phương cần tích cực vận động nông dân tham gia các tổ chức xã hội và cần có những chính sách hỗ trợ tốt nhất cho nông hộ .
Description: 75 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6226
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.117.1


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.