Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62333
Title: Vận dụng thẻ điểm cân bằng để đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai
Authors: Nguyễn, Văn Dũng
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Thị Hoài Thương
Keywords: Doanh nghiệp
Vốn đầu tư nước ngoài (FDI)
Hiệu quả
Hoạt động
Kế toán
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán;Số 06(213) .- Tr.50-52
Abstract: Nghiên cứu này là nhằm vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) để đánh giá hiệu quả hoạt động phù hợp với doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, xác định được nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai đã vận dụng thẻ điểm cân bằng với 4 khía cạnh: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, đào tạo và phát triển để đánh giá hiệu quả hoạt động là khá tốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62333
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
916.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.