Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62385
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm khoanh vỏ đến khả năng cho năng suất ở cây bưởi da xanh ở Thái Nguyên
Authors: Chu, Thúc Đạt
Nguyễn, Thị Thu Hà
Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Tình
Bùi, Trí Thức
Nguyễn, Văn Duy
Nguyễn, Văn Liễu
Ngô, Xuân Bình
Keywords: Bưởi Da xanh
Khoanh vở
Tỷ lệ đậu quả
Thời điểm khoanh vỏ
Năng suất quả
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 362 .- Tr.55-59
Abstract: Nghiên cứu về ảnh hưởng của khoanh vỏ đến khả năng cho năng suất của cây bưởi Da Xanh được tiến hành trên vườn bưởi Da Xanh 6 năm tuổi tại Thái Nguyên. Khoanh vỏ tiến hành 2 năm (2017 và 2018), với các thời điểm khoanh vỏ là: 15/11, 30/11, 15/12, 30/12. Kết.quả nghiên cứu cho thấy: khoanh vỏ có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết ra hoa và đậu quả của cây...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62385
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.45 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.