Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62410
Title: Ứng dụng bài toán đa mục tiêu đề xuất sử dụng hợp lý đất sản xuất nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn, Quang Huy
Nguyễn, Khắc Việt Ba
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Bài toán quy hoạch tuyến tính
Đất nông nghiệp
Cơ cấu sử dụng đất
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 362 .- Tr.147-156
Abstract: Nghiên cứu giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng mô hình toán tối ưu đa mục tiêu trong đề xuất, sử dụng hợp lý đất nông nghiệp huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, đã đánh giá được hiệu quả sử dụng đất của 5 loại sử dụng đất nông nghiệp chính tại huyện Khoái Chấu, tỉnh Hưng Yên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62410
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.