Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62418
Title: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Quản lý nhà nước
Hoạt động xuất bản
Luật Xuất bản
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 281 .- Tr.30-34
Abstract: Hoạt động xuất bản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế cũng nhu trong đời sống văn hóa, tính thần của người dân, cung cấp cho xã hội khối luợng lớn thông tin, kiến thức trên nhiêu lĩnh vục, góp phần giữ vững ổn định chính trị, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội. Việc định huớng và phát triển ngành Xuất bản là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Bài viết phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác này trong bối cảnh bùng nổ thông tin, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62418
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.