Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62422
Title: Phát huy vai trò liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam
Authors: Phùng, Văn Hiền
Keywords: Vùng liên kết
Phát triển kinh tế-xã hội
Kinh tế trọng điểm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 281 .- Tr.53-56
Abstract: Phát huy sức mạnh và nguồn lực của địa phương cũng như tăng cường liên kết nội vùng và ngoại vùng để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng, liên vùng và cả nưóc là chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62422
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 54.82.83.85


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.