Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62427
Title: Hoàn thiện chính sách quản lý và thu hút nguồn vốn FDI bền vững tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hoàng Quy
Keywords: FDI
Phát triển
Bền vững
Chính sách
Quản lý nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 281 .- Tr.77-81
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài (FDI) và chính sách quản lý nhà nước đối với phát triển FDI theo hướng bền vững tại Việt Nam. Qua việc chỉ ra những thành công và hạn chế liên quan đến thực trạng FDI; FDI tác động đến phát triển bền vững và chính sách quản lý nhà nước để FDI bền vững, tác giả đưa ra một số đề xuất chính sách thu hút FDI bền vững tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/62427
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.230.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.