Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6248
Title: Tác động của biện pháp tự vệ đối với thép nhập khẩu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thép ở Việt Nam
Authors: Doãn, Kế Bôn
Keywords: Tác động
Biện pháp tự vệ thép
Sản xuất kinh doanh thép
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thương mại;Số 116 .- Tr.16-22
Abstract: Việt Nam đã áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam. Áp dụng biện pháp tự vệ có các tác động tích cực và tiêu cực. Bài viết nghiên cứu và sử dụng các số liệu thứ cấp, đánh giá các tác động của biện pháp tự vệ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thép và có các kiến nghị nhằm tận dụng các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực để phát triển hoạt động sản xuất và kinh doanh thép ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6248
ISSN: 1859-3666
Appears in Collections:Khoa học Thương mại (Journal of Trade science)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.